Tổng Hợp · 21/01/2022

Mẫu biên bản phục hồi cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ

Bản in

Mẫu biên bản phục hồi cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ là gì? Mẫu biên bản phục hồi cơ sở dữ liệu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản phục hồi cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ là gì?

id=”mcetoc_1dml8te120″ style=”text-align:justify”>

Mẫu biên bản phục hồi cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc phục hồi cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ. Mẫu nêu rõ thời gian và địa điểm lập biên bản, nội dung phục hồi cơ sở dữ liệu…

2. Mẫu biên bản phục hồi cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ

id=”mcetoc_1dml8te121″ style=”text-align:justify”>

CƠ QUAN/TỔ CHỨC
ĐƠN VỊ….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN
PHỤC HỒI CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI LIỆU LƯU TRỮ

1. Thời gian: ngày………tháng………năm………

2. Người phục hồi:………………………………………………………………………………………………

3. Lý do phục hồi:………………………………………………………………………………………………

4. Địa chỉ tra tìm thiết bị lưu trữ:………………………………………………………………………….

5. Tên, ngày tháng file phục hồi:………………………………………………………………………….

6. Nội dung phục hồi:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Lỗi xảy ra trong quá trình phục hồi:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Kết quả:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

NGƯỜI PHỤC HỒI
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản phục hồi cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.