Tổng Hợp · 15/01/2022

Mẫu biên bản nghiệm thu phụ tùng trang thiết bị

Biểu mẫu nghiệm thu trang thiết bị

Mẫu biên bản nghiệm thu trang thiết bị

style=”text-align:center”>

Mẫu biên bản nghiệm thu linh kiện, phụ tùng, trang thiết bị là mẫu biên bản được lập ra để nghiệm thu các linh kiện, phụ tùng đưa vào thay thế sửa chữa… Mời các bạn cùng tham khảo mẫu biên bản nghiệm thu và tải về sử dụng.

Mẫu biên bản bàn giao máy móc thiết bị

Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị

BIÊN BẢN NGHIỆM THU LINH KIỆN PHỤ TÙNG TRANG THIẾT BỊ

(Dùng cho các linh kiện, phụ tùng mua mới có giá trị trên 01 triệu đồng)

I. Thành phần nghiệm thu:

1. Đại diện Phòng Quản trị:

2. Đại diện (1)…………….:

3. Người sửa chữa:

Ông(bà); .…………………..… ………….Chức vụ:………………….……….………………

Ông(bà); .…………… …………..……….Chức vụ:….. …………………….………………

Ông(bà); .……………… ………………..Chức vụ:..……………………………………….

II. Linh kiện phụ tùng nghiệm thu:

TT

Tên linh kiện/phụ tùng

Quy cách/Xuất xứ

Đơn vị

Đơn vị

Đánh giá chất lượng

III. Kết luận: Linh kiện/phụ tùng (2)…………………. …… được sử dụng để sửa chữa (3).……………..………………………

………tại phòng:………… … ….nhà:……….do ông (bà):……… ……………Đơn vị…………………………đang sử dụng.

Biên bản này lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

…., ngày …… tháng … năm 20…

ĐI DIỆN NHÀ CUNG CP

(Ký, ghi rõ h tên)

NGƯI SA CHA

(Ký, ghi rõ h tên)

ĐI DIỆN PHÒNG QUN TRỊ

(Ký, ghi rõ h tên)

Ghi chú:

(1) Ghi tên nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng.

(2) Ghi tên linh kiện, phụ tùng được nghiệm thu.

(3) Ghi tên trang thiết bị sử dụng linh kiện phụ tùng để sửa chữa.

Mẫu biên bản nghiệm thu trang thiết bị