Tổng Hợp · 16/01/2022

Mẫu biên bản nghiệm thu công tác đóng cọc xử lý nền

Biên bản nghiệm thu công tác đóng cọc xử lý nền

Mẫu biên bản nghiệm thu công tác đóng cọc xử lý nền

style=”text-align:center”>

Mẫu biên bản nghiệm thu công tác đóng cọc xử lý nền là mẫu biên bản được lập ra khi nghiệm thu công tác đóng cọc xử lý nền. Mẫu biên bản nêu rõ công trình, hạng mục, đối tượng nghiệm thu, thành phần tham gia nghiệm thu, thời gian nghiệm thu, nội dung nghiệm thu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản nghiệm thu công tác đóng cọc xử lý nền tại đây.

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Hồ sơ nghiệm thu đầy đủ cho một công trình xây dựng

Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ

Mẫu biên bản nghiệm thu công tác đóng cọc xử lý nền

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản nghiệm thu công tác đóng cọc xử lý nền như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

BIÊN BẢN NGHIỆM THUCÔNG TÁC ĐÓNG (RUNG, ÉP) CỌC XỬ LÝ NỀN

style=”text-align:center”>

(Kèm theo biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng số……, ngày….tháng…..năm……..)

…………, ngày…tháng…năm….

Công trình: ………………………………………………………………………………………………….

Hạng mục: ………………………………………………………………………………………………….

I. Đối tượng nghiệm thu: ………………..(Ghi rõ tên công được nghiệm thu)………………..

II. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

● Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………………………………….

● Đại diện Nhà thầu Tư vấn Thiết kế: ………………………………………………………………..

– Ông: ………………………………. Chức vụ: ………………………………………………………….

● Đại diện Nhà thầu thi công: …………………………….(Ghi tên nhà thầu)……………………..

– Ông: …………………………………. Chức vụ: ……………………………………………………….

III. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: …….giờ…..ngày…..tháng….năm….

Kết thúc: ……giờ….ngày…..tháng….năm……

Tại công trình: ……………………………………………………………………………………………..

IV. Nội dung nghiệm thu:

– Loại búa (đóng hoặc rung) (hoặc loại máy ép cọc): ………………………………………………

– Kết quả đóng (hoặc rung, ép) cọc: …………………………………………………………………..

Số TT Tên cọc Loại cọc Ngày,
tháng
đóng (rung, ép)
Cao độ mũi cọc Cao độ đầu cọc Độ nghiêng của cọc Sai lệch vị trí so với thiết kế Ghi chú
Thiết kế Thi công Thiết kế Thi công Thiết kế Thi công
1
2
3
4

V. Nhận xét chung về công tác đóng (hoặc rung, ép) cọc:

(Cần ghi nhận xét chung về vị trí các cọc, cao trình mũi cọc, cao trình đầu cọc, độ nghiêng của cọc, vv… so với bản vẽ thiết kế)

CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
CÁN BỘ GIÁM SÁT TÁC GIẢ
(Ký, ghi rõ họ tên)
KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
(Ký, ghi rõ họ tên)