Tổng Hợp · 28/01/2022

Mẫu biên bản kiểm kê về đất và tài sản có trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

Mẫu biên bản kiểm đếm tài sản

Mẫu biên bản kiểm kê đất đai, tài sản

style=”text-align:center”>

Thiquocgia.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu biên bản kiểm kê về đất và tài sản có trên đất khi Nhà nước thu hồi đất. Mẫu gồm thông tin về đất, tài sản trên đất được kiểm kê khi thu hồi. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản để bảo quản

Đơn đề nghị về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu biên bản bàn giao vật liệu sau phá dỡ

Nội dung của biên bản kiểm kê về đất và tài sản có trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

style=”text-align:justify”>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………., ngày …… tháng……. năm ……

BIÊN BẢN KIỂM KÊ

Về đất và tài sản có trên đất Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án

Hôm nay, vào hồi…. ..giờ…. phút… ngày…… tháng…. năm……., tại hộ gia đình/cá nhân/tổ chức………………………………….. 12 chúng tôi gồm:

1. Về phía ……………………………………………………. (Tên Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng):

1…………………………………………………………………………………………………..…………………………..

2……………………………………………………………………………………………………………………………….

3……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Về phía UBND ……………………… (ghi tên UBND xã/ phường/thị trấn nơi có đất thu hồi), gồm:

1………………………………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Về phía thôn/bản/khu dân cư………………………………………. (ghi tên):

1………………………………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Về phía Hộ gia đình/cá nhân/tổ chức có đất, tài sản trên đất nhà nước thu hồi:

1………………………………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………..…………………………..

3……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Các thành phần khác có liên quan (nếu có)

1………………………………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………..…………………………..

3……………………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi đã cùng nhau làm việc kiểm kê về đất và tài sản có trên đất do….. …………………………………………………………. (ghi tên tổ chức, hộ gia đình cá nhân) đang sử dụng, trong khu vực Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án …………………………………………………….. (ghi tên dự án) với các nội dung cụ thể như sau:

1. Về đất:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số …………………………… do ……………………………….. cấp, thời điểm cấp……………………………………………….. 13

– Tên người được cấp giấy chứng nhận: ………………………………….………………………..

Địa chỉ…………………………………………………………………………………………..…………………………

– Các giấy tờ khác có liên quan đến việc sử dụng đất gồm 14:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Thửa đất có diện tích 15: …………………………………………………………………..……………………….

– Loại đất:……………………………………………………………………………………………..…………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Nguồn gốc sử dụng: …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

– Thời điểm sử dụng: ……………………………………………………………………………..………………….

– Các thông tin khác có liên quan:…………………………………………………………..………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Về tài sản trên đất

– Loại nhà cửa, công trình, vật kiến trúc, cây cối hoa màu, tài sản trên đất16:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Giấy tờ có liên quan đến việc sử dụng tài sản 17:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Các thông tin khác có liên quan:………………………………………………………………

Biên bản làm việc kết thúc vào hồi……. giờ……. phút cùng ngày, các thành phần tham gia lập biên bản đã đọc, nhất trí với các nội dung trên đây./.

XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG
THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ HỘ/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA
HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN/ ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CÓ ĐẤT THU HỒI
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA
UBND XÃ/PHƯỜNG/ THỊ TRẤN
(Ký, đóng dấu)

TỔ CHỨC LÀM NHIỆM VỤ
BỒI THƯỜNG GPMB
(Ký, đóng dấu)

_______________

12 Ghi rõ tên, địa chỉ của người có đất thu hồi

13 Ghi các thông tin trên giấy chứng nhận liên quan đến người được cấp, cơ quan cấp, ngày tháng năm cấp (nếu có). Nếu không có giấy chứng nhận thì không phải ghi phần này.

14Liệt kê tất cả các giấy tờ có liên quan đến việc sử dụng thửa đất (nếu có). Nếu không có thì ghi rõ “Không có giấy tờ”

15 Ghi rõ diện tích ghi trên Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có)

16Nêu rõ loại nhà, công trình, thời điểm sử dụng hoặc tạo lập, số lượng, kích thước, khối lượng, giá trị và các đặc điểm khác có liên quan.

17Liệt kê các loại giấy tờ như: giấy phép xây dựng, giấy bán nhà, giấy giao rừng…… (nếu có). Nếu không có thì ghi rõ: “Không có giấy tờ”

Mẫu biên bản kiểm kê về đất và tài sản có trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

style=”text-align:justify”>