Tổng Hợp · 30/01/2022

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa – Mẫu số 05


Nội dung bài viết

  • Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa – Mẫu số 05 – VT
  • Mẫu số 05 – VT ban hành theo TT số: 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014:
  • BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
  • Mẫu số 05 – VT ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006:
  • BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
  • BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
  • (Mẫu số 05 – VT)

Ban hành theo ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC và Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa – Mẫu số 05 – VT

style=”text-align:center”>

Mẫu số 05 – VT ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng BTC và Mẫu số 05 – VT ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC được sử dụng phổ biến trong ngành kế toán. Mời các bạn cùng tải File về sử dụng và tham khảo.

Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu số 04-VT: Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ

Mẫu số 05 – VT: Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Nội dung chi tiết của Mẫu số 05 – VT: Ban hành theo TT số: 200/2014/TT-BTCban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC như sau:

Mẫu số 05 – VT ban hành theo TT số: 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014:

Đơn vị:………………….
Bộ phận:……………….
Mẫu số 05 – VT
(Ban hành theo TT số: 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12
năm 2014
của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

style=”text-align:center”>

Thời điểm kiểm kê:……….giờ……….ngày………..tháng………..năm…………

Ban kiểm kê gồm:

– Ông/Bà:……………………………………chức vụ…………………. Đại diện……………………………Trưởng ban

– Ông/Bà:……………………………………chức vụ…………………. Đại diện………………………………Uỷ viên

– Ông/Bà:……………………………………chức vụ…………………. Đại diện………………………………Uỷ viên

Đã kiểm kê kho có những mặt hàng dưới đây:

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm

Ngày……tháng…….năm…..

Giám đốc
(Ý kiến giải quyết số chênh lệch)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Trưởng Ban kiểm kê
(Ký, họ tên)

Mẫu số 05 – VT ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006:

Đơn vị:………………….
Bộ phận:……………….

Mẫu số 05 – VT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006
của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

style=”text-align:center”>

Thời điểm kiểm kê:……….giờ……….ngày………..tháng………..năm…………

Ban kiểm kê gồm:

– Ông/Bà:……………………………………chức vụ…………………. Đại diện……………………………Trưởng ban

– Ông/Bà:……………………………………chức vụ…………………. Đại diện………………………………Uỷ viên

– Ông/Bà:……………………………………chức vụ…………………. Đại diện………………………………Uỷ viên

Đã kiểm kê kho có những mặt hàng dưới đây:

Biên bản kiểm kê hàng hóa, dụng cụ

Ngày……tháng…….năm…..

Giám đốc
(Ý kiến giải quyết số chênh lệch)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Trưởng Ban kiểm kê
(Ký, họ tên)

Bạn có thể tải Mẫu số 05 – VT bản .PDF hoặc .DOC hoặc .XLS để chỉnh sửa thêm.

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

style=”text-align:center”>

(Mẫu số 05 – VT)

style=”text-align:center”>

1. Mục đích: Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá có ở kho tại thời điểm kiểm kê làm căn cứ xác định trách nhiệm trong việc bảo quản, xử lý vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá thừa, thiếu và ghi sổ kế toán.

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc trên bên trái của Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm thực hiện kiểm kê. Ban kiểm kê gồm Trưởng ban và các uỷ viên.

Mỗi kho được kiểm kê lập 1 biên bản riêng.

Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, quy cách, đơn vị tính của từng loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá được kiêm kê tại kho.

Cột 1: Ghi đơn giá của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá (tuỳ theo quy định của đơn vị để ghi đơn giá cho phù hợp).

Cột 2, 3: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá theo sổ kế toán.

Cột 4, 5: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá theo kết quả kiểm kê.

Nếu thừa so với sổ kế toán (cột 2, 3) ghi vào cột 6, 7, nếu thiếu ghi vào cột 8, 9.

Số lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá thực tế kiểm kê sẽ được phân loại theo phẩm chất:

Nếu có chênh lệch phải trình giám đốc doanh nghiệp ghi rõ ý kiến giải quyết số chênh lệch này.

Biên bản được lập thành 2 bản:

Sau khi lập xong biên bản, trưởng ban kiểm kê và thủ kho, kế toán trưởng cùng ký vào biên bản (ghi rõ họ tên).