Mẫu biên bản hủy bỏ phong tỏa tài khoản của pháp nhân

Biên bản hủy bỏ phong tỏa tài khoản của pháp nhân

Mẫu biên bản về việc hủy bỏ phong tỏa tài khoản của pháp nhân

style=”text-align:center”>

Mẫu biên bản về việc hủy bỏ phong tỏa tài khoản của pháp nhân là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc hủy bỏ phong tỏa tài khoản của pháp nhân. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin của pháp nhân… Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

Mẫu biên bản kê biên tài sản của pháp nhân

Mẫu quyết định phong tỏa tài khoản của pháp nhân

Mẫu biên bản phong tỏa tài khoản của pháp nhân

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản về việc hủy bỏ phong tỏa tài khoản của pháp nhân như sau:

style=”text-align:justify”>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BIÊN BẢN

style=”text-align:center”>

HỦY BỎ PHONG TỎA TÀI KHOẢN CỦA PHÁP NHÂN

style=”text-align:center”>

Hồi ……….. giờ ……….. ngày ……. tháng …….. năm …… tại ……………….

Chúng tôi gồm:

Ông/bà:………………………. Điều tra viên

thuộc Cơ quan …………………………………………………………………………..

Ông/bà: …………………………………………………………………………………….

Ông/bà: …………………………………………………………………………………….

đại diện (1): ……………………………………………………………………………….

Thi hành Quyết định hủy bỏ phong tỏa tài khoản của pháp nhân số:

ngày ……….. tháng ……….. năm … của ……………. đối với pháp nhân:

Tên bằng tiếng Việt: …………………………………………………………………….

Tên bằng tiếng nước ngoài: ………………………………………………………….

Tên viết tắt: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………………

Quyết định thành lập số: ………………………. ngày ……….. tháng ………. năm …..của …….

Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền:……….. cấp ngày ……. tháng ……. năm…..

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………..

Căn cứ Điều 178 Bộ luật Tố tụng hình sự, chúng tôi đã đọc, giao Quyết định hủy bỏ phong tỏa tài khoản của pháp nhân cho đại diện (1) ………………………………… và tiến hành lập biên bản hủy bỏ phong tỏa tài khoản dưới đây (2):

………………………………………………………………………………………………….

Ngay sau khi nhận được Quyết định hủy bỏ phong tỏa tài khoản của pháp nhân, (1) …………………. phải thực hiện ngay việc hủy bỏ phong tỏa tài khoản.

Việc hủy bỏ phong tỏa tài khoản kết thúc hồi …….. giờ …….. ngày ……. tháng ……. năm ………………

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này được lập thành bốn bản, một bản giao cho người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, một bản gửi Viện kiểm sát ………………… một bản giao cho (1)…………………., một bản đưa vào hồ sơ vụ án.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TÍN DỤNG

HOẶC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

ĐIỀU TRA VIÊN

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(1) Ghi rõ tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước đang quản lý tài khoản của pháp nhân;

(2) Ghi rõ thông tin những tài khoản, chủ tài khoản và số tiền bị phong tỏa.

Mẫu biên bản về việc hủy bỏ phong tỏa tài khoản của pháp nhân

Mẫu biên bản về việc hủy bỏ phong tỏa tài khoản của pháp nhân