Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu biên bản giao xe ô tô cho nhân viên

Mẫu biên bản chuyển giao xe ô tô cho nhân viên

Mẫu biên bản về việc giao xe ô tô cho nhân viên

style=”text-align:center”>

Mẫu biên bản giao xe ô tô cho nhân viên là văn bản được lập ra để ghi chép về việc bàn giao xe ô tô cho nhân viên. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN XE

Số………

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ

Căn cứ hợp đồng lao động giữa ………………….. và …………….. ;

Căn cứ nội quy của Công ty …………

Nhằm bảo đảm thực hiện công việc được thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng lao động đã giao kết, chúng tôi là:

1. BÊN GIAO XE :..……………………………………………………………

Trụ sở: …………………………………………………………………………………

Đăng ký kinh doanh số: ……………………………………………………………….

Đại diện bên giao ……………………Số chứng minh nhân dân:………………

Điện thoại :…………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………….

2. BÊN NHẬN XE:……………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân:……………… ngày cấp …….. nơi cấp ……….

Điện thoại :…………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………….

III. NỘI DUNG BIÊN BẢN:

Hôm nay, vào hồi ……., ngày….. tháng…… năm……. Bên giao thực hiện việc giao xe tại địa chỉ: ……………. cho Bên nhận . Theo đó, việc giao xe này nhằm giúp Bên nhận với chức vụ là nhân viên của Bên giao thực hiện tốt nhiệm vụ đã được thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Các bên cùng tiến hành kiểm tra, đánh dấu xác nhận và đồng ý ký vào biên bản này bàn giao cho Bên nhận một (01) xe ………. như dưới đây:

1. Xe

Model xe

Số khung

Số máy

Màu sơn

2. Tình trạng xe

STT

Danh mục kiểm tra

Xác nhận của bên giao xe

Xác nhận của bên nhận xe

1

2

3

4

3. Tình trạng theo xe

STT

Tên

Xác nhận của bên giao xe

Xác nhận của bên nhận xe

1

2

3

5. Giấy tờ xe

Hồ sơ chưa đăng kí xe

STT

Tên chi tiết

Bản chính

Bản sao

1

Giáy chứng nhận đăng ký xe ô tô

2

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

3

Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe o tô

4

Bên nhận xe cam kết sử dụng xe được giao an toàn, tiết kiệm, khoa học, tuân thủ luật an toàn giao thông đường bộ, không sử dụng xe vào mục đích khác ngoài những mục đích công việc Bên giao xe giao cho.

Đại diện bên giao giải thích kĩ các nội dung trên cho đại diện bên nhận. Biên bản này lập thành hai bản (02) mỗi bên giữ một bản, có giá trị pháp lý như nhau.

………….., ngày … tháng…. năm

Xác nhận của đại diện bên giao xe

(Kí và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của bên nhận xe

(Kí và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.