Mẫu biên bản giao nhận vật chứng

Biên bản giao nhận vật chứng

Mẫu biên bản về việc giao nhận vật chứng

style=”text-align:center”>

Mẫu biên bản về việc giao nhận vật chứng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc giao nhận vật chứng. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin vật chứng được giao nhận, người giao, người nhận… Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.

Mẫu bản thống kê những đồ vật, tài liệu tạm giữ khi khám xét

Mẫu bản thống kê những đồ vật khám thấy và giao cho cá nhân, tổ chức bảo quản

Mẫu biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản về việc giao nhận vật chứng như sau:

style=”text-align:justify”>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN VẬT CHỨNG

style=”text-align:center”>

Hồi………..giờ……………………… ngày ………..tháng ……….năm …….. tại …………………….

Căn cứ ……………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm: ………………………………………………………………………………….

Người giao: …………………………………………. Chức vụ: …………………………….

thuộc Cơ quan …………………………………………………………………………………..

Người nhận: ……………………………………………. Chức vụ: …………………………

thuộc Cơ quan …………………………………………………………………………………..

Tiến hành giao, nhận vật chứng thuộc vụ án: …………………………………………

gồm những đồ vật, tài liệu sau đây (*): ………………………………………………….

Người nhận đã kiểm tra lại những đồ vật, tài liệu trên và nhận đủ.

Việc giao, nhận kết thúc hồi …………..giờ…………….cùng ngày. Biên bản này được lập thành ba bản, một bản giao cho người giao, hai bản đưa vào hồ sơ.

NGƯỜI GIAO

NGƯỜI NHẬN

(*) Ghi rõ tên, số lượng, khối lượng, đặc điểm, tình trạng của đồ vật, tài sản.

Mẫu biên bản về việc giao nhận vật chứng

Mẫu biên bản về việc giao nhận vật chứng