Tổng Hợp · 19/01/2022

Mẫu bệnh án bỏng

Bệnh án bỏng

Mẫu bệnh án bỏng

style=”text-align:center”>

Mẫu bệnh án bỏng là mẫu bệnh án được cơ sở y tế lập ra khi có bệnh nhân bị bỏng vào nhập viện. Mẫu bệnh án bỏng nêu rõ thông tin của người bị bệnh, tình trạng bỏng của bệnh nhân, chẩn đoán và hướng điều trị của bác sĩ, tổng kết bệnh án… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bệnh án bỏng tại đây.

Mẫu bệnh án sản khoa

Mẫu bệnh án phụ khoa

Mẫu bệnh án truyền nhiễm

Mẫu bệnh án bỏng

Nội dung cơ bản của mẫu bệnh án bỏng như sau:

Sở Y tế: …………………………………….

Bệnh viện: ………………………………….

Khoa: ……………………….Giường…….

BỆNH ÁN BỎNG

Số lưu trữ: …………………………

Mã YT ……../……./……/…………

I. HÀNH CHÍNH:

1. Họ và tên (In hoa): …………………………… 2. Sinh ngày: ……………….. Tuổi: ………….

3. Giới: 1. Nam 2. Nữ 4. Nghề nghiệp: ………………………………………………………………

5. Dân tộc: ………………………………………………….. 6. Ngoại kiều: …………………………

7. Địa chỉ: Số nhà ………… Thôn, phố………………………………………. Xã, phường………

Huyện (Q, Tx) ……………………………………………………. Tỉnh, thành phố …………………

8. Nơi làm việc: …………………………………………………………………………………………..

9. Đối tượng: 1. BHYT …. 2. Thu phí … 3. Miễn … 4. Khác ….

10. BHYT giá trị đến ngày …….tháng…… năm ………… Số thẻ BHYT ………………………

11. Họ tên, địa chỉ người nhà khi cần báo tin: ……………………………………………………..

……………………………………………………………………….. Điện thoại số ……………………

Mẫu bệnh án bỏng

…………, ngày…tháng….năm…
Giám đốc bệnh viện
Họ và tên ………………………………………
Trưởng khoa
Họ và tên ………………………………………

A- BỆNH ÁN

I. Lý do vào viện:…………………………………………………………………………………….. Vào ngày thứ …………. của bệnh

II. Hỏi bệnh:

1. Quá trình bệnh lý: (hoàn cảnh, thời gian bị bệnh, diễn biến, xử lý điều trị của tuyến dưới v.v…).

……………………………………………………………………………………………………………….

2. Tiền sử bệnh:

+ Bản thân: ……………………………………………………………………………………………….

Đặc điểm liên quan bệnh: ……………………………………………………………………………..

+ Gia đình: ………………………………………………………………………………………………..

Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin