Mẫu bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn

0
8

Bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn

Mẫu bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn

style=”text-align:center”>

Mẫu bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn. Mẫu bảng kê nêu rõ thông tin những loại giấy tờ có giá trị, số chứng từ, tên tổ chức phát hành, mệnh giá…. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn tại đây.

Mẫu dự án vay vốn giải quyết việc làm

Mẫu báo cáo thẩm định và phê duyệt cho khách hàng vay vốn

Đơn xin xác nhận để vay vốn ngân hàng

Mẫu bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn

style=”text-align:justify”>

Nội dung cơ bản của mẫu bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn như sau:

style=”text-align:justify”>

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH (CHI NHÁNH………………)

Số:……../CNCC

BIỂU 02/CC

BẢNG KÊ GIẤY TỜ CÓ GIÁ ĐƯỢC CHẤP NHẬN CẦM CỐ ĐỂ VAY VỐN TAI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

class=”CENTER” style=”text-align:center”>

Đơn vị: 1 đồng

Số thứ tự

Loại giấy tờ có giá

Số

chứng từ

Tên tổ chức phát hành

Ngày phát hành

Mệnh giá

Lãi suất

Ngày đến hạn thanh toán

Giá trị thanh toán khi đến hạn

Thời hạn cầm cố

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

A

Tín phiếu kho bạc

1

2

3

B

Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

1

2

3

C

Công trái

D

Trái phiếu Kho bạc

Đ

Trái phiếu Chính phủ do Bộ tài chính phát hành

Cộng

Trong đó

Tín phiếu kho bạc

Tín phiếu NHNN

Công trái

Trái phiếu kho bạc

Trái phiếu Chính phủ do Bộ tài chính phát hành

Ghi chú: Cột (2) kê theo nhóm giấy tờ có cùng thời hạn thanh toán

……………, ngày..tháng…năm…
Lập biểu Kiểm soát TL/THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
GIÁM ĐỐC………
(Ký tên, đóng dấu)