Tổng Hợp · 19/01/2022

Lệnh nhập kho vật chứng

Mẫu lệnh nhập kho

Mẫu lệnh nhập kho vật chứng

style=”text-align:center”>

Mẫu lệnh nhập kho vật chứng là mẫu lệnh được lập ra để ra lệnh về việc nhập kho vật chứng. Mẫu lệnh nêu rõ vật chứng cần nhập kho, người chịu trách nhiệm về việc nhập kho, bàn giao… Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu lệnh tại đây.

Mẫu biên bản giao nhận vật chứng

Mẫu quyết định xử lý vật chứng

Mẫu yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ

Nội dung cơ bản của mẫu lệnh nhập kho vật chứng như sau:

style=”text-align:justify”>

…………………………………….

………………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………….

…………………, ngày…… tháng…… năm……..

LỆNH NHẬP KHO VẬT CHỨNG

style=”text-align:center”>

Tôi: …………………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………….

Để bảo quản vật chứng trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự;

Căn cứ Điều (*)………… và Điều 90 Bộ luật Tố tụng hình sự,

RA LỆNH:

Nhập kho vật chứng thuộc

………………………………………………………………………………………….

những vật chứng, đồ vật, tài liệu dưới đây của vụ án hình sự: ………………………

(Ghi rõ chủng loại, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng vật chứng):

………………………………………………………………………………………….

(*) Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 36, Điều 39 hoặc Điều 40 BLTTHS

………………………………………………………………………………………….

Phân công ông/bà: …………………….. thuộc Cơ quan………….. chịu trách nhiệm bàn giao số vật chứng, đồ vật, tài liệu nêu trên cho kho vật chứng thuộc……………………………..để bảo quản, quản lý theo quy định.

Nơi nhận:

– VKS……………………

– Kho vật chứng……………………………

– ………………………………….

– Hồ sơ 02 bản.

……………………………………………..

Mẫu lệnh nhập kho vật chứng