Kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự

0
14

Kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cơ quan thi hành án hình sự

Mẫu kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cơ quan thi hành án hình sự

style=”text-align:center”>

Mẫu kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cơ quan thi hành án hình sự là mẫu bản kế hoạc được lập ra để lên kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự. Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số 41/TH: Kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù

Mẫu số 42/TH: Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù

Mẫu số 43/TH: Quyết định trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự

Nội dung cơ bản của mẫu kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cơ quan thi hành án hình sự như sau:

style=”text-align:justify”>

Mẫu số 44/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT…………….

VIỆN KIỂM SÁT …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……../KH-VKS…-…

………….., ngày…tháng…năm…

KẾ HOẠCH

Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự

tại…………………….………………

Thực hiện Quyết định số…… ngày ….tháng…năm …. của Viện trưởng Viện kiểm sát……………………………về trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại……………..,

Viện kiểm sát …………………………………..tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại…………………….. theo nội dung sau:

I. SỐ LIỆU (Thời điểm từ ngày…..đến ngày ……)

Số liệu thống kê cho tất cả các loại hình phạt và biện pháp tư pháp phải thi hành mà………………………….đang quản lý:

1. Thi hành án tử hình (đối với cấp tỉnh)

2. Thi hành án phạt tù

3. Phạm nhân chấp hành án tại nhà tạm giữ (hoặc trại tạm giam)

4. Thi hành án phạt trục xuất (đối với cấp tỉnh)

5. Thi hành án theo yêu cầu hợp tác quốc tế (đối với cấp tỉnh)

6. Thi hành án treo

7. Thi hành án phạt cảnh cáo

8. Thi hành án phạt cải tạo không giam giữ

9. Thi hành án phạt cấm cư trú

10. Thi hành án phạt quản chế

11. Tước một số quyền công dân

12. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

13. Thi hành biện pháp tư pháp

13.1. Thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

13.2. Đưa vào trường giáo dưỡng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

14. Thi hành biện pháp giám sát, giáo dục đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

II. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT

1. Tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan thi hành án hình sự

1.1. Trong công tác tham mưu

1.2. Trong công tác kiểm tra, hướng dẫn về thi hành án hình sự

1.3. Trong công tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ về thi hành án

1.4. Trong việc quản lý đối tượng được hoãn, tạm đình chỉ, tha tù trước thời hạn có điều kiện và các đối tượng khác trên địa bàn

Lưu ý: Khi xây dựng Kế hoạch kiểm sát đối với cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 13 Luật Thi hành án hình sự; đối với cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện thực hiện theo Điều 15 Luật Thi hành án hình sự.

2. Tình hình chấp hành pháp luật của cơ quan liên quan

(Viện kiểm sát, Tòa án và các cơ quan khác)

III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN

1. Sau khi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát nghe Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự ………………………. báo cáo bằng văn bản theo các nội dung trên và thống nhất lịch làm việc cụ thể.

2. Trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác thi hành án hình sự; làm việc với những cơ quan, đơn vị có liên quan; gặp hỏi một số người chấp hành án; yêu cầu người có liên quan giải trình và tiến hành xác minh (nếu thấy cần thiết); trong một số trường hợp cần thiết, Đoàn kiểm sát lập biên bản xác định tình trạng vi phạm để làm cơ sở kết luận.

3. Kết thúc đợt kiểm sát, Đoàn công bố dự thảo kết luận; kiến nghị và kháng nghị (nếu có).

Căn cứ vào nội dung trên đề nghị Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự…….. chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan và tạo điều kiện thuận lợi để cuộc kiểm sát đạt kết quả./.

Nơi nhận:

– CQTHAHS….4…(để thực hiện);

– VKS ……1…….. (để báo cáo);

– Thành viên Đoàn kiểm sát (để thực hiện);

– Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cơ quan thi hành án hình sự