Tổng Hợp · 31/01/2022

Kế hoạch phát động thi đua năm 2021

Kế hoạch phát động phong trào thi đua

Kế hoạch phát động thi đua năm 2021 là mẫu kế hoạch lập ra để phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong suốt một năm. Mời các bạn tham khảo.

Kế hoạch phát động phong trào thi mới nhất

style=”text-align:center”>

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:………………

……….., ngày ….tháng ….năm …..

KẾ HOẠCH

Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh ……….. lần thứ XIV

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 29/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh ……….. lần thứ XIV;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 07/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ……….. về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ……….. về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh ……….. 5 năm 2021-2025;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021- 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, cụ thể như sau:

I. Chủ đề thi đua:

Năm 2021 và 5 năm (2016-2020) tiếp tục thực hiện chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” là phương châm xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh.

II. Mục tiêu thi đua:

Tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước hướng vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, phát huy nội lực, phát huy tinh thần lao động sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh ……….. lần thứ XIV.

Với phương châm “Đoàn kết – Sáng tạo – Kỷ cương – Phát triển – Tăng tốc

Hiệu quả”, đổi mới trong tư duy và hành động quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội; phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh về năng lượng sạch, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp đặc thù ứng dụng công nghệ cao. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Chú trọng phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện đời sống nhân dân. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

II. Nhiệm vụ chủ yếu:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong toàn xã hội, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo động lực thúc đẩy “Người người thi đua, Ngành ngành thi đua” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Trong năm 2021 phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

+ Đợt thứ nhất: Từ đầu năm 2021 đến ngày 31/3/2021 với nội dung “Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII”.

+ Đợt thứ hai: Từ 01/4/2021 đến ngày 30/6/2021 với nội dung “Thi đua thực hiện tốt Ngày hội bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

+ Đợt thứ ba: Từ ngày 01/7/2021 đến hết năm 2021 với nội dung thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021), phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2021.

3. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, tinh thần lao động sáng tạo, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đảm bảo đạt chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội hằng năm, đạt chỉ tiêu trong giai đoạn 5 năm (2021-2025) như sau:

– Về kinh tế: Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 10- 11%/năm. Đến năm 2025, kinh tế biển chiếm khoảng 41-42% GRDP của tỉnh;

+ GRDP bình quân đầu người đạt 113-115 triệu đồng/người;

+ Cơ cấu kinh tế: Nông – lâm – thủy sản chiếm 18-19%; công nghiệp – xây dựng chiếm 42-43%; dịch vụ chiếm 39-40%;

+ Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt 100-105 ngàn tỷ đồng; năm;

+ Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 6.400-6.500 tỷ đồng.

Về xã hội: Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới giảm 1,5-2% hằng

+ Có 75% số xã và 50% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới;

+ Tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 65%;

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là 33%;

+ 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

Về môi trường: Đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng đạt 49%;

+ Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng nước sạch ở đô thị và nước hợp vệ sinh ở nông thôn đạt 98% trở lên;

+ Tỷ lệ khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn 100%

Về quốc phòng – an ninh: Tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện đạt 70% trở lên. Tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 25% trở lên.

T4. ăng cường công tác tuyên truyền, tiếp tục phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyên đề đã phát động gắn với phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt trong các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và mọi tầng lớp nhân dân, tạo ra phong trào rộng khắp toàn tỉnh, nhất là phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Doanh nghiệp ……….. hội nhập và phát triển”, “Toàn dân chung sức xây dựng ……….. xanh – sạch – đẹp”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, sáng tạo, đột phá; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; thi đua cải cách hành chính; thi đua đẩy mạnh việchọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với mục tiêu đưa tỉnh ……….. phát triển nhanh, bền vững.

5. Về công tác khen thưởng: Kết thúc đợt thi đua, các sở, ban ngành, địa phương tiến hành sơ kết, chủ động xét chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng theo đúng quy định, thẩm quyền; đối với những trường hợp có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất, thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh, thông qua thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, khen thưởng. Việc khen thưởng các đợt thi đua cần tập trung xem xét đối với tập thể nhỏ, người trực tiếp công tác, nông dân, công nhân, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ thôn, khu phố.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng. Chú trọng bồi dưỡng phẩm chất, nâng cao trách nhiệm và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm thi đua, khen thưởng nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác thi đua, khen thưởng trong những thời gian tới.

7. Chăm lo phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị xét chọn những cá nhân, tập thể tiêu biểu để bồi dưỡng, nêu gương làm nòng cốt cho phong trào thi đua. Bồi dưỡng các nhân tố khen thưởng cấp Nhà nước có chất lượng và sức lan tỏa lớn, thông qua đó thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển ngày càng mạnh mẽ, có chiều sâu.

III. Giải pháp thực hiện:

1. Tiếp tục quán triệt và tăng cường tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI), Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành để cụ thể hoá các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức các phong trào thi đua.

2. Các sở, ban ngành, địa phương, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị theo mục tiêu, nhiệm vụ thi đua phù hợp với khả năng thực hiện của các đối tượng, nhất là quần chúng nhân dân, người lao động; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng, điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 và tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinhnghiệm.

3. Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng của tỉnh nhất là các quy định về khen thưởng nhằm tăng nhanh tỉ lệ khen thưởng người trực tiếp lao động, công nhân, nông dân đạt từ 60% trở lên.Tổ chức lại các cụm, khối thi đua, xây dựng tiêu chí đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm, khối thi đua. Tổ chức thường xuyên tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ thi đua, khen thưởng các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, cấp xã nhằm nâng cao năng lực tham mưu.

Xây dựng và kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp và xây dựng quy chế hoạt động theo quy định. Bố trí cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm thi đua, khen thưởng các sở, ban, ngành, huyện thành phố và cán bộ kiêm nhiệm thi đua cấp xã có đủ phẩm chất, đạo đức và năng lực công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về công tác thi đua, khen thưởng.

4. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng theo hướng công khai và đơn giản hoá thủ tục. Chú trọng đổi mới các hoạt động của Hội đồng Thi đua

Khen thưởng các cấp và các cụm, khối thi đua; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong quản lý về thi đua, khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị. Chú trọng kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua, duy trì có nề nếp đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và sơ kết, tổng kết định kỳ. Giải quyết kịp thời các khiếu nại về công tác thi đua, khen thưởng. Quản lý chặt chẽ hồ sơ và các hiện vật khen thưởng. Khuyến khích xây dựng sổ vàng truyền thống và các phòng truyền thống ở các cơ quan, đơn vị.

5. Đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2021- 2025 hướng về cơ sở huy động toàn dân tham gia thực hiện.

6. Các sở, ban ngành là Cơ quan thường trực phong trào thi đua chuyên đề chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động thi đua, sơ kết, tổng kết khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc; trong đó tập trung đẩy mạnh thi đua trên một số ngành, lĩnh vực, cụ thể:

7. Đề nghị các Ban Xây dựng Đảng tỉnh ủy, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh phối hợp Sở Nội vụ phát động phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2021- 2025 theo nhiệm vụ và hướng dẫn của ngành với hình thức phù hợp. Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và toàn dân hăng hái hưởng ứng, tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn quốc phòng-an ninh; khen thưởng và trình khen thưởng những cá nhân là nông dân, công nhân, cán bộ ở cơ sở có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua.

8. Báo ……….., Đài Phát thanh – Truyền hình chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, phổ biến nhân rộng gương người tốt việc tốt, điển hình nhân tố mới, tình hình phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh.

9. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) tham mưu, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung nêu tại Kế hoạch này; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

– Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương;

– Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương;

– Văn phòng Chính phủ;

– TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;

– CT và các PCT.UBND tỉnh;

– Cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;

– Các Sở, ban, ngành;

– UBND các huyện, thành phố;

– CQTW, DN tham gia Khối thi đua;

– VPUB: CVP, PVP (NĐT);

– Lưu: VT, VXNV. NVT.

CHỦ TỊCH

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.