Tổng Hợp · 25/01/2022

Giấy phép nhập khẩu giống thủy sản

Giấy phép nhập khẩu giống thủy sản

Bản in

Mẫu giấy phép nhập khẩu giống thủy sản

style=”text-align:center”>

Mẫu số 06.NT: Giấy phép nhập khẩu giống thủy sản là mẫu giấy phép được nhập ra để cho phép nhập khẩu giống thủy sản. Mẫu được ban hành theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giấy phép về việc nhập khẩu giống thủy sản

style=”text-align:justify”>

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY SẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………/GP-TCTS-……

Hà Nội, ngày tháng năm ……..

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU GIỐNG THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-TTg ngày … tháng … năm… của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ …………………………………………………………………

Căn cứ Nghị định số …./2019/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ đơn đăng ký nhập khẩu số …….. ngày …. tháng ….. năm …. của (cơ sở) …………… và hồ sơ đăng ký nhập khẩu;

Căn cứ kết quả thẩm định ………………………………….………………………….

Tổng cục Thủy sản đồng ý cấp phép nhập khẩu …………………………..…………..

Tên cơ sở: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………….. Số fax: ……………….. Email: ……………..…..

Được phép nhập khẩu giống thủy sản:

1. Tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, tên khoa học: ………………………………………..

2. Số lượng: …………………………………………………………………………….

3. Kích cỡ: ………………………………………………………………….…………..

4. Quy cách bao gói …………………………………………………………………….

5. Tên, địa chỉ cơ sở xuất khẩu: …………………………………………………………

6. Thời gian nhập khẩu: ………………………………………………………………..

7. Địa điểm nhập khẩu: …………………………………………………………………

8. Mục đích nhập khẩu: …………………………………………….…………………..

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày: ………………………………….…………….

Cơ sở phải thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:
– Cơ sở đăng ký;
– ………………;
– Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh;
– Lưu: VT,….

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm …….
TỔNG CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 06.NT: Giấy phép nhập khẩu giống thủy sản

style=”text-align:justify”>

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.