Tổng Hợp · 31/01/2022

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

style=”text-align:center”>

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm được ban hành kèm theo Nghị định số 87/2016/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 01 tháng 07 năm 2016 là mẫu giấy dùng cho doanh nghiệp muốn chứng nhận đủ điều kiện để sản xuất mũ bảo hiểm, mời các bạn cùng xem và tải mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm tại đây.

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

Điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội

Bản kế hoạch kinh doanh chuẩn nhất

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

Nội dung cơ bản của giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm:

TÊN CƠ QUAN CẤP
GIẤY CHỨNG NHẬN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:…../……. ……., ngày …… tháng …….. năm …..

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MŨ BẢO HIỂM

style=”text-align:center”>

Căn cứ Nghị định số ……./2016/NĐ-CP ngày……tháng…….năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy;

Căn cứ Quyết định số………… quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm của… (tên doanh nghiệp);

Theo đề nghị của… (tên đơn vị được giao thẩm định hồ sơ), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận:

1.Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi sản xuất: …………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………. fax:……………… email: …………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …… do …………………..(tên cơ quan) cấp ngày………. tháng ………. năm ………, mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………

Đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. Danh sách mũ bảo hiểm sản xuất gồm:… (ghi đầy đủ nhãn hiệu, kiểu loại mũ bảo hiểm)1.

2.Mã số chứng nhận:………………………………………………………………………………..

3.Giấy chứng nhận được cấp: …………………..2……………………………………………..

4.4. (Tên doanh nghiệp) phải thực hiện đúng các quy định về quản lý chất lượng mũ bảo hiểm tại Nghị định số ……./2016/NĐ-CP ngày…….tháng…..năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy và các quy định pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm về chất lượng mũ bảo hiểm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia./.

Nơi nhận:
– Tên doanh nghiệp tại khoản 1;
– Bộ KH&CN (để b/c);
– Lưu: VT, ……
LÃNH ĐẠO CƠ QUAN
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
(Ký tên, đóng dấu)

_______________
1 Khi số liệu nhiều thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận có thể lập Phụ lục đính kèm.
2 – Trường hợp cấp lần đầu thì ghi lần đầu.
– Trường hợp cấp lại thì ghi như sau: Giấy chứng nhận được cấp lại và thay thế Giấy chứng nhận số ……/…… ngày…. tháng…. năm…. của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.