Tổng Hợp · 31/01/2022

Giấy chứng nhận điều chỉnh nội dung đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

Mẫu giấy chứng nhận điều chỉnh nội dung đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

Giấy chứng nhận điều chỉnh nội dung đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

style=”text-align:center”>

Giấy chứng nhận điều chỉnh nội dung đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm là mẫu giấy chứng nhận điều chỉnh nội dung đủ điều kiện để sản xuất mũ bảo hiểm của doanh nghiệp, được ban hành theo Nghị định số 87/2016/NĐ-CP của Chính Phủ, đây là mẫu mới nhất mà Thiquocgia.vn muốn gửi tới các bạn, mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

Đơn đề nghị cấp lại/điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

Giấy chứng nhận điều chỉnh nội dung đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

Nội dung cơ bản của giấy chứng nhận điều chỉnh nội dung đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm:

TÊN CƠ QUAN CẤP
GIẤY CHỨNG NHẬN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………./………… ……., ngày ……… tháng ……. năm …..

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MŨ BẢO HIỂM

style=”text-align:center”>

Căn cứ Nghị định số …../2016/NĐ-CP ngày……..tháng……năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy;

Căn cứ Quyết định số ……….. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Xét hồ sơ đăng ký điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm của… (tên doanh nghiệp);

Theo đề nghị của… (tên đơn vị được giao thẩm định hồ sơ), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận:

1. Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ nơi sản xuất: …………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………. fax: ………………………… email: ………………………………………………

(Tên doanh nghiệp) đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm số …../….. ngày ……….. tháng …… năm ….. của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Phạm vi điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm:1……………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Mã số chứng nhận: …………… (ghi mã số chứng nhận của Giấy chứng nhận được cấp lần đầu).

3. Giấy chứng nhận được cấp lần ………………… (ghi lần cấp, ví dụ ghi: Lần thứ hai/lần thứ ba).

4. (Tên doanh nghiệp) phải thực hiện đúng các quy định về quản lý chất lượng mũ bảo hiểm tại Nghị định số ……/2016/NĐ-CP ngày…tháng… năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy và các quy định pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm về chất lượng mũ bảo hiểm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia./.

Nơi nhận:
– Tên doanh nghiệp tại khoản 1;
– Bộ KH&CN (để b/c);
– Lưu: VT, ……
LÃNH ĐẠO CƠ QUAN
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
(Ký tên, đóng dấu)

_______________
1 Khi số liệu nhiều thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận có thể lập Phụ lục đính kèm.