Tổng Hợp · 30/01/2022

Giấy chứng nhận điểm thi kế toán viên

Mẫu giấy chứng nhận kết quả điểm thi kế toán viên

Giấy chứng nhận điểm thi chứng chỉ kế toán viên

style=”text-align:center”>

Thiquocgia.vn xin giới thiệu tới các bạn Giấy chứng nhận điểm thi kế toán viên được ban hành kèm theo Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định mới về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên. Mẫu dùng để công nhận điểm thi của người dự thi kế toán viên.

Phiếu đăng ký dự thi kiểm toán viên

Giấy chứng nhận điểm thi kiểm toán viên

Giấy xác nhận thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán

Nội dung của Giấy chứng nhận điểm thi kế toán viên

style=”text-align:justify”>

BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỂM THI KẾ TOÁN VIÊN

Năm…

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN

CHỨNG NHẬN:

1. Ông/Bà:……………………………………………………………………………………………………

2. Năm sinh: …………………………………………….. Số báo danh:…………………………

3. Nơi làm việc:……………………………………………………………………………………………..

4. Đã tham dự và đạt điểm thi các môn thi như sau:

Môn thi

Điểm thi

Bằng số

Bằng chữ

1. Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp

2. Tài chính và quản lý tài chính nâng cao

3. Thuế và quản lý thuế nâng cao

4. Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

Cộng:

TM. HỘI ĐỒNG THI
CHỦ TỊCH

Giấy chứng nhận điểm thi kế toán viên