Tổng Hợp · 31/01/2022

Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng

Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng

Bản in

Mẫu giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng

style=”text-align:center”>

Mẫu số 06A/QTDA: Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng là mẫu bảng thông kê giá trị vật tư cũng như thiết bị tồn đọng. Mẫu nêu rõ danh mục cũng như đơn vị tính… Mẫu được ban hành theo Thông tư 64/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số: 06A/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính)

GIÁ TRỊ VẬT TƯ, THIẾT BỊ TỒN ĐỌNG

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Số lượng

Giá đơn vị

Giá trị còn lại

Đơn vị tiếp nhận hoặc xử lý theo quy định

1

2

3

4

5 = 3 x 4

6

7

Tổng số

I

Vật tư, thiết bị tồn đọng giao cho đơn vị tiếp nhận

1

2

II

Vật tư, thiết bị tồn đọng xử lý theo quy định

1

2

…….., ngày.. tháng… năm…

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 06A/QTDA: Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng – nhà đất của mục biểu mẫu nhé.