Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

0
7

Đơn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự là mẫu đơn dành cho học sinh, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hệ chính quy nghiên cứu, tham khảo, thực hiện đúng thủ tục xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để có thể yên tâm, tập trung theo học tại trường.

Chú ý là: Các bạn sau khi có được xác nhận của trường học sẽ nộp đơn tới ban chỉ huy quân sự địa phương nơi cư trú hoặc ban chỉ huy quân sự địa phương để được tạm hoãn nhập ngũ theo Luật nghĩa vụ quân sự.

1. Mẫu đơn xin tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự mới nhất

id=”mcetoc_1eiuusnjq0″ style=”text-align:justify” align=”center”>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____***_____

ĐƠN XIN TẠM HOÃN/MIỄN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND………………………

Tôi tên là………………………… sinh ngày……………………

Nghề nghiệp………………………………………………………….

CMND/CCCD số: ………………… ngày cấp … nơi cấp …

Hộ khẩu thường trú………………………………………………….
………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này kính mong đồng chí Chủ tịch UBND ……xem xét cho tôi được tạm hoãn/miễn nghĩa vụ quân sự.

Lý do: ……………… theo Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 (Kèm theo giấy tờ có liên quan).

Tôi cam đoan những gì trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  ……………….,ngày…../…../…..
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự (người đang đi học)

id=”mcetoc_1eiuusnjq1″ style=”text-align:justify” align=”center”>

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi: – Ban Giám Hiệu trường ……………………

– Phòng công tác Học sinh – Sinh viên

Tôi tên:………………………………………………………………………………………………………….

Mã số sinh viên:……………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:……………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

Hiện đang học lớp (ngành):……………………………………………………………………………..

Khóa:…………………………………………………………………………………………………………….

Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung (Chính qui) tại trường:…………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu Trường ……………….xin xác nhận tôi hiện là sinh viên của Trường, năm học:……………………………………………………………………………………………………………….

Lý do xác nhận: Bổ sung hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương.

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu và Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên.

…………, ngày …..tháng…..năm 20……….
Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG…
HIỆU TRƯỞNG

_______________________

3. Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho sinh viên

id=”mcetoc_1eiuvmhfk0″ style=”text-align:justify”>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

V/v xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương

Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG …………….

Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mã số sinh viên: . . . . . . . . . . . .

Ngày sinh: . . ./. . ./. . . . . .

Hiện đang học lớp (ngành): . . . . . . . . . . . . . . . . .

Khóa: . . . . . .

Hệ đào tạo chính quy tại Trường Đại học…….

Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Ban Giám hiệu Trường Đại học………xác nhận xác nhận tôi là sinh viên trực thuộc khoa ………….. của Trường………. học kì:…….. năm học: 20…….- 20 ………….

Lý do: Bổ túc hồ sơ xin được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương theo quy định.

Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu./.

Hiệu trưởng …………, ngày …..tháng…..năm 20……….
(Ký tên, ghi rõ họ tên) Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

4. Đơn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho nhân viên (người đang đi làm)

id=”mcetoc_1eiv0tt4c0″ style=”text-align:justify”>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

V/v xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Tôi tên:……………………………………….

Ngày sinh: …./…./……

Số CMND/CCCD: …………………..Ngày cấp……………………….. Nơi cấp………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………..

Hiện đang là nhân viên:………………………..

Phòng/Bộ phận:………………………..

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Ban Giám Đốc xác nhận tôi là nhân viên chính thức trực thuộc phòng/bộ phận của Công ty.

Lý do: Bổ túc hồ sơ xin được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương theo quy định.

Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám đốc./.

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

……….., ngày ….. tháng …… năm 20…

Xác nhận của Công ty

Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Hồ sơ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

id=”mcetoc_1eiuusnjq2″ style=”text-align:justify”>

Nếu đủ điều kiện để hoãn nhập ngũ và có nguyện vọng

được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự, khi đến đợt yêu cầu gọi nhập ngũ, công dân muốn được hoãn nghĩa vụ quân sự cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

+ Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

+ Giấy chứng minh điều kiện được hoãn nghĩa vụ quân sự. Tùy từng trường hợp điều kiện cụ thể mà giấy tờ chứng minh sẽ có thể khác nhau.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu nhé.