Tổng Hợp · 31/01/2022

Đơn xin phép vắng thi kết thúc học phần

Mẫu đơn xin phép không thi hết học phần

Mẫu đơn xin phép vắng thi kết thúc học phần

style=”text-align:center”>

Đơn xin phép vắng thi kết thúc học phần được gửi tới Ban Giám hiệu Trường, phòng đào tạo và thầy cô dạy học phần mà bạn muốn xin vắng mặt. Trong đơn, cần nêu rõ thông tin cá nhân như họ tên, mã số sinh viên, ngày tháng năm sinh, tên lớp và hệ đào tạo… Trong phần nội dung chính, cần đề cập tới nguyện vọng muốn được Ban Giám hiệu nhà trường, phòng đào tạo và thầy cô giáo bộ môn đồng ý cho bạn được phép vắng buổi thi kết thúc học phần và lí xin được vắng thi của mình.

Đơn xin chuyển lịch thi

Nội dung Mẫu đơn xin phép vắng thi kết thúc học phần như sau:

Đơn xin phép vắng thi kết thúc học phần

Mời các bạn cùng tham khảo mẫu đơn xin phép vắng thi kết thúc học phần được trình bày cụ thể dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

ÐƠN XIN PHÉP VẮNG THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

style=”text-align:center”>

Kính gửi: – Quý Thầy/Cô giảng dạy học phần……………………………..
– Ban Chủ nhiệm Khoa……………………………………………….
– Phòng Đào tạo

Tôi tên:………………………………………………….. Mã số sinh viên:………………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………………………

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………………..

Là sinh viên lớp:…………………………………………….. (HG……………) khóa ………. (20…. – 20…. )

Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung (chính quy) tại Trường………………………………………………………

Tôi kính đơn này đến Ban Chủ nhiệm Khoa, Phòng Đào tạo và quý Thầy/Cô giảng dạy học phần: Mã số HP: …………, cho phép tôi không thi kết thúc học phần và được bảo lưu kết quả đánh giá giữa kỳ nhận điểm I cho học phần này trong học kỳ ……, năm học: …………. Trong thời hạn 1 năm tiếp theo, tôi sẽ dự thi để hoàn tất điểm học phần. Nếu quá thời hạn trên, tôi không hoàn tất điểm học phần này thì điểm………………sẽ được chuyển thành điểm…………………….

Lý do vắng thi:…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………
(đính kèm giấy xác nhận minh chứng lý do).

Kính mong được sự chấp thuận của quý Thầy, Cô.

Chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng./.

Ý kiến CBGD ……….., ngày …. tháng……năm…
Người viết đơn
(chữ ký, ghi rõ họ tên)
Ý kiến của Trưởng Khoa Ý kiến của Phòng Đào tạo