Tổng Hợp · 30/01/2022

Đơn ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV

Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu quốc hội

Mẫu 01/HĐBC-QH: Đơn ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV ban hành theo Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

1. Đơn ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV

id=”mcetoc_1f001v5ne0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 01/HĐBC-QH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

ĐƠN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Kính gửi: (1)…………………………………….

1. Họ và tên thường dùng: (2)……………………………………………………………………………

2. Họ và tên khai sinh: (3)…………………………………………………………………………………

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):……………………………………………………………………..

3. Ngày, tháng, năm sinh:…………………………. 4. Giới tính:…………………………………..

5. Quốc tịch: (4)……………………………………………………………………………………………..

6. Nơi đăng ký khai sinh: (5)……………………………………………………………………………..

7. Quê quán: (6)……………………………………………………………………………………………..

8. Nơi đăng ký thường trú: (7)……………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: (8)…………………………………………………………………………………………..

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: (9)……………………………………………………..

Ngày cấp:……………………………… Cơ quan cấp: ……………………………………………….

10. Dân tộc: (10)…………………….. 11. Tôn giáo: (11)…………………………………………..

12. Trình độ:

– Giáo dục phổ thông: (12)………………………………………………………………………………..

– Chuyên môn, nghiệp vụ: (13)……………………………………………………………………………

– Học vị: (14)……………………… Học hàm: (15)…………………………………………………….

– Lý luận chính trị: (16)………………………………………………………………………………………

– Ngoại ngữ: (17)…………………………………………………………………………………………….

13. Nghề nghiệp hiện nay: (18)…………………………………………………………………………..

14. Chức vụ (19):

– Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: ………………………………………

– Chức vụ trong Đảng, đoàn thể: ……………………………………………………………………….

15. Nơi công tác: (20)………………………………………………………………………………………

16. Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại cơ quan/nơi làm việc:…………… Số điện thoại nhà riêng: …………………….

Số điện thoại di động:……………………………….. E-mail: ………………………………………

Căn cứ vào các điều 2, 3, 37 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Điều 22 của Luật Tổ chức Quốc hội, tôi nhận thấy mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. Vậy tôi làm đơn này để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

…………, ngày….tháng…. năm 2021
Ký tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

id=”mcetoc_1f001v5ne1″>

(1) Đơn ứng cử:

Đối với người ứng cử ĐBQH thực hiện theo mẫu số 01/HĐBC-QH; đối với người ứng cử đại biểu HĐND thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND;

(2) Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú:

Đối với người ứng cử ĐBQH thực hiện theo mẫu số 02/HĐBCQH, đối với người ứng cử đại biểu HĐND thực hiện theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND;

(3) Tiểu sử tóm tắt:

Đối với người ứng cử ĐBQH thực hiện theo mẫu số 03/HĐBC-QH, đối với người ứng cử đại biểu HĐND thực hiện theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND;

(4) Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử:

Đối với người ứng cử ĐBQH thực hiện theo mẫu số 04/HĐBC-QH, đối với người ứng cử đại biểu HĐND thực hiện theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND.

Trong đó:

– Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

– Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lại của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú.

– Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải bảo đảm đúng theo các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành. Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.