Tổng Hợp · 30/01/2022

Đơn đề nghị khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án

Bản in

Mẫu số 08/THA: Đơn đề nghị khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án là gì? Mẫu đề nghị gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 08/THA: Đơn đề nghị khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án là gì?

id=”mcetoc_1dti31jd30″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 08/THA: Đơn đề nghị khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin khôi phục… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Hiện tại thông tư 130/2013/TT-BQP đã hết hiệu lực và đã được thay thế bằng Thông tư 96/2016/TT-BQP. Vì chưa có mẫu đơn đề nghị khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án mới được ban hành nên bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Thiquocgia.vn sẽ cập nhật mẫu mới khi có, mời các bạn cùng tham khảo.

2. Mẫu số 08/THA: Đơn đề nghị khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án

id=”mcetoc_1dti31jd31″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số: 08/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án

Kính gửi: Cơ quan Thi hành án……………………………………

Họ và tên người đề nghị khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền. Nếu đại diện cho pháp nhân thì phải ghi rõ chức vụ).

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người được thi hành án:………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người phải thi hành án:……………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

1. Nội dung của việc thi hành án:

……………………………………………………………………………………………………………….

2. Lý do không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

3. Gửi kèm theo:

– Bản án, Quyết định số:… ngày…. tháng…. năm…. của…………………………………

– Các tài liệu chứng minh lý do không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn

…………………………………………………………………………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ
(THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ)

……, ngày….. tháng…… năm….
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu số 08/THA: Đơn đề nghị khôi phục thời hiệu yêu cầu thi hành án

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.