Tổng Hợp · 30/01/2022

Đơn đề nghị hỗ trợ học sinh tiểu học bán trú đặc biệt khó khăn

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học sinh dùng cho cha, mẹ học sinh

Đơn đề nghị hỗ trợ học sinh tiểu học bán trú đặc biệt khó khăn

style=”text-align:center”>

Đơn đề nghị hỗ trợ học sinh tiểu học bán trú đặc biệt khó khăn là mẫu đơn dùng cho đối tượng cha mẹ học sinh vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn khi muốn xin hỗ trợ về tài chính hay nơi ở cho con em mình là học sinh tiểu học bán trú, đây là mẫu đơn mới nhất vừa được Thiquocgia.vn cập nhật và muốn gửi tới các bạn, mời các bạn cùng xem và tải bản đơn hỗ trợ học sinh tiểu học bán trú đặc biệt khó khăn tại đây.

Mẫu đánh giá công tác y tế trường học (Cơ sở giáo dục phổ thông)

Cách ghi nhận xét theo tháng của sổ theo dõi chất lượng giáo dục và sổ chủ nhiệm

Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo

Đơn đề nghị hỗ trợ học sinh tiểu học bán trú đặc biệt khó khăn được ban hành theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ

Nội dung cơ bản của đơn đề nghị hỗ trợ học sinh tiểu học bán trú đặc biệt khó khăn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ(Dùng cho cha, mẹ học sinh tiểu học học bán trú tại trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn)

style=”text-align:center”>

Kính gửi Trường:………………………………………..

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………….

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của học sinh:……………………………………………………..

Sinh ngày …………… tháng …….. năm………………………………………………………………..

Dân tộc: ………………………. thuộc hộ nghèo □ (đánh dấu X vào ô vuông nếu thuộc hộ nghèo).

Thường trú tại thôn/bản xã:………………………………………………………………………………

thuộc vùng:…………………………………………………………………………………………………..

Huyện Tỉnh…………………………………………………………………………………………………..

Năm học ……………………… Là học sinh lớp: ………… Trường…………………………………

Vì lý do (chọn 1 trong 2 lý do sau):

Nên học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày.

Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, để học sinh ………………… được hưởng chính sách hỗ trợ tiền và gạo theo quy định tại Nghị định số ……./2016/NĐ-CP ngày ….. tháng …. năm 2016 của Chính phủ, gồm:

……., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)