Tổng Hợp · 31/01/2022

Đơn đề nghị hỗ trợ học sinh THCS, THPT học bán trú đặc biệt khó khăn

Mẫu đơn đề nghị dùng cho học sinh THCS, học sinh THPT

Đơn đề nghị hỗ trợ học sinh THCS, THPT học bán trú đặc biệt khó khăn

style=”text-align:center”>

Đơn đề nghị hỗ trợ học sinh THCS, THPT học bán trú đặc biệt khó khăn là mẫu đơn hỗ trợ dùng cho học sinh THCS, THPT học bán trú khi muốn xin hỗ trợ về kinh tế hay chỗ ở khi đi học, đây là mẫu đơn mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 18 tháng 07 năm 2016 về quy định chính sách hỗ trợ học sinh đặc biệt khó khăn, mời các bạn cùng xem và tải đơn hỗ trợ học sinh THCS, THPT đặc biệt khó khăn tại đây.

Đơn đề nghị hỗ trợ học sinh tiểu học bán trú đặc biệt khó khăn

Chính sách mới về Giáo dục, dịch vụ pháp lý và thể thao

Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo

Đơn đề nghị hỗ trợ học sinh THCS, THPT học bán trú đặc biệt khó khăn

Nội dung cơ bản của đơn đề nghị hỗ trợ học sinh THCS, THPT học bán trú đặc biệt khó khăn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ(Dùng cho học sinh THCS, học sinh THPT học bán trú tại trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn)

style=”text-align:center”>

Kính gửi Trường: ………………………………….

Họ và tên học sinh:………………………………………………………………………………………

Sinh ngày …………… tháng ……….. năm…………………………………………………………..

Dân tộc:…………………………………………………………………………………………………….

Thường trú tại thôn/bản xã thuộc vùng:…………………………………………………………….

Huyện:………………………………………… Tỉnh:…………………………………………………….

Năm học ………….. Là học sinh lớp: ……………… Trường:…………………………………….

Vì lý do (chọn 1 trong 2 lý do sau):

Nên em không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày.

Vì vậy, em làm đơn này đề nghị nhà trường xem xét, trình cấp có thẩm quyền để em được hưởng chính sách hỗ trợ tiền và gạo theo quy định tại Nghị định số: ……./2016/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2016 của Chính phủ, gồm:

……, ngày …. tháng …. năm 20…..
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ, tên)