Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện

style=”text-align:center”>

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện là biểu mẫu dùng cho các doanh nghiệp muốn điều chỉnh lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện cho chính doanh nghiệp của mình, tại Thiquocgia.vn các bạn có thể tải mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận kinh doanh quỹ hưu trí tự nguyện về và dùng luôn mà không cần chỉnh sửa lại, mời các bạn cùng tham khảo và tải về.

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện

Nghị định 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

Mẫu đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí – Mẫu số 12-HSB

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện theo Nghị định 88/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của chính phủ.

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh quỹ hưu trí

Nội dung cơ bản của đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện:

TÊN DOANH NGHIỆP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:………………. ……, ngày ….. tháng …. năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊĐiều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện

style=”text-align:center”>

Kính gửi: Bộ Tài chính.

1. Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………

– Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):…………………………………………………………………..

– Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ………………. Số điện thoại:………………..Số fax:……………………..

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số …………….. do ……….. (tên cơ quan cấp)………..cấp ngày…….tháng…….năm…….

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện số ……cấp lần đầu ngày ……. tháng ……. năm …….(điều chỉnh lần thứ ngày ……. tháng ……. năm …….).

Đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện cho………………………(tên doanh nghiệp) trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện số ……… cấp ……… ngày ……….. tháng ……… năm …………..

2. Nội dung đề nghị điều chỉnh

(Tên doanh nghiệp) đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện theo các nội dung sau:

………………………………………………………………………………………………………………

Lý do đề nghị điều chỉnh:………………………………………………………………………………

3.Hồ sơ kèm theo gồm có:…………………………………………………………………………….

4. Doanh nghiệp xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trong đơn và các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo đơn này./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)