Tổng Hợp · 31/01/2022

Đơn đề nghị cấp lại/điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

Mẫu đơn đề nghị cấp lại/điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

Đơn đề nghị cấp lại/điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

style=”text-align:center”>

Đơn đề nghị cấp lại/điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm là mẫu đơn dùng cho các doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm khi muốn đề nghị cấp lại/điều chỉnh nội dung của giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm, mời các bạn cùng tham khảo và tải đơn đề nghị cấp lại và điều chỉnh giấy chứng nhận sản xuất mũ bảo hiểm tại đây.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

Mẫu đơn đăng ký bảo hiểm xã hội

Đơn đề nghị cấp lại/điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm được ban hành kèm theo Nghị định số 87/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 07 năm 2016

Nội dung cơ bản của đơn đề nghị cấp lại/điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm:

TÊN DOANH NGHIỆP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …../…… ….., ngày ….. tháng …. năm …..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MŨ BẢO HIỂM

style=”text-align:center”>

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ
(Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi sản xuất: ………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………… fax: ……………………….. email: ………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số… do… (tên cơ quan cấp) cấp ngày …… tháng … năm ….., mã số thuế:……………

(Tên doanh nghiệp) đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm số …/… ngày…. tháng… năm… của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

(Tên doanh nghiệp) đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét cấp lại/điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm cho… (tên doanh nghiệp) theo quy định tại Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

Lý do đề nghị: Cấp lại/điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(Tên doanh nghiệp) cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ……./2016/NĐ-CP ngày……tháng……năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, các văn bản pháp luật khác có liên quan và chịu trách nhiệm về chất lượng mũ bảo hiểm theo quy định của pháp luật./.

LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu)