Tổng Hợp · 31/01/2022

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận sản xuất mũ bảo hiểm

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

style=”text-align:center”>

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm được ban hành theo Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính Phủ quy định về việc kinh doanh mũ bảo hiểm, đây là biểu mẫu cho các doanh nghiệp dùng để đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để sản xuất mũ bảo hiểm, mời các bạn cùng xem và tải về.

Hồ sơ và trình tự đăng ký kinh doanh

Điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội

Bản kế hoạch kinh doanh chuẩn nhất

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

Nội dung cơ bản của đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm:

TÊN DOANH NGHIỆP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …../…… ……., ngày …… tháng ….. năm …..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MŨ BẢO HIỂM

style=”text-align:center”>

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ
(Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi sản xuất:……………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………. fax: ……………….. email:…………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số… do… (tên cơ quan cấp) cấp ngày ….. tháng ….. năm …………. tại ………………… (tên tỉnh, thành phố), mã số thuế:………………………………………………

Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm cho… (tên doanh nghiệp) theo quy định tại Nghị định số…/2016/NĐ-CP ngày… tháng… năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm bao gồm:

(Liệt kê các thành phần hồ sơ theo quy định tại Nghị định)

(Tên doanh nghiệp) cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ……/2016/NĐ-CP ngày…..tháng……năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, các văn bản pháp luật khác có liên quan và chịu trách nhiệm về chất lượng mũ bảo hiểm theo quy định của pháp luật./.

LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu)