Tổng Hợp · 31/01/2022

Điều kiện làm bản cam kết thu nhập 02/CK-TNCN

Quy định về làm cam kết thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn lập Bản cam kết thuế TNCN

style=”text-align:center”>

Mẫu cam kết thu nhập cá nhân sử dụng trong trường hợp cá nhân ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế. Điều kiện làm bản cam kết thu nhập 02/CK-TNCN như thế nào, chúng ta cùng đi tìm hiểu.

Mẫu tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân 2018

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2017

Thủ tục khai quyết toán thuế TNDN

Hỏi:

Tôi làm việc tại một công ty và có khoản tiền lương tiền công dự kiến không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Vậy để không phải khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân thì cần phải có những điều kiện gì?

Cơ sở pháp lý

– Thông tư 156/2013/TT-BTC

– Thông tư 111/2013/TT-BTC

– Thông tư 92/2015/TT-BTC

Nội dung phân tích

Chị muốn tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% vì thu nhập của chị hiện tại ở công ty dự kiến chưa tới mức đóng thuế thu nhập cá nhân vậy theo điểm i Khoản 1 Điều 25 thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:

“Điều 25 Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế.

1. Khấu trừ thuế

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.”

Bên cạnh đó, khoản 12 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC cũng có quy định về việc làm cam kết đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động dưới 03 tháng như sau:

“12. Trường hợp cá nhân đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh; tổ chức, cá nhân trả thu nhập đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân; cá nhân khai thuế về người phải trực tiếp nuôi dưỡng và cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có cam kết thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế thì khai theo các mẫu số 16/ĐK-TNCN, 17/TNCN, 21a/XN-TNCN, 21b/XN-TNCN và 23/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. Cơ quan thuế thông báo mã số thuế người phụ thuộc theo mẫu số 16-1/TB-MST ban hành kèm theo Thông tư này.”

Tuy nhiên từ ngày 29/07/2015 thông tư 92/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành thay thế mẫu 23/CK-TNCN bằng mẫu số 02/CK-TNCN vậy đối với các cá nhân làm cam kết thu nhập trước ngày 29/7/2015 thì cá nhân sẽ làm cam kết theo mẫu 23/CK-TNCN. các trường hợp sau ngày 29/07/2015 thì làm theo cam kết 02/CK-TNCN.

Vậy điều kiện để làm cam kết không khấu trừ thuế gồm những điều kiện sau: