Tổng Hợp · 31/01/2022

Đáp án thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh

Thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh – Cuộc hành trình vĩ đại

Cuộc thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh – Cuộc hành trình vĩ đại được tỉnh An Giang tổ chức cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh An Giang

Hãy tham khảo Đáp án thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh – Cuộc hành trình vĩ đại tại Hoatieu.vn

1. Đáp án thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh – Cuộc hành trình vĩ đại phần trắc nghiệm

id=”mcetoc_1f91656200″ style=”text-align:justify”>

Câu 1: Trong các phong trào yêu nước cuối thế Kỷ XIX đầu tỊiế kỷ XX ở nước ta, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã chọn đi theo phong trào nào?

a. Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục

b. Phong trào Duy Tân

c. Phong trào Cần Vương

d. Không theo các phong trào trên, Bác muốn đi ra nước ngoài, xem nước Pháp và các nước khác như thế nào, để tìm ra phương pháp cách mạng tốt nhất, trở về giúp đồng bào chúng ta.

Đáp án thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình vĩ đại

Câu 2: Ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước trên con tàu mang tên gì?

a. Đông Dương

b. Bến Nhà Rồng

c. Amirale Latouche Tréville

Đáp án thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình vĩ đại

d. Rạng Đông

Câu 3: Nguyễn Tất Thành đã làm nghề gì đầu tiên trên hành trình tìm đường cứu nước?

a. Thủy thủ

b. Lái tàu

c. Đầu bếp

d. Phụ bếp

Đáp án thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình vĩ đại

Câu 4. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên đặt chân lên đất Pháp tại địa danh nào?

a. Mác xây

b. Lơ Havrơ

Đáp án thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình vĩ đại

c. Noóc măng đi

d. Thủ đô Pari

Câu 5: Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ kéo dài bao nhiêu năm?

a. 28 năm

b. 30 năm

Đáp án thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình vĩ đại

c. 32 năm

d. 25 năm

Câu 6: Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường giải phóng đất nước đó là con đường cách mạng vô sản. Câu nói sau đây của Nguyễn Ái Quốc xuất phát từ đâu?

“Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”

a. Nguyễn Ái Quốc đọc tác phẩm của V.I.Lênin “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa”

Đáp án thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình vĩ đại

b. Bản Yêu sách của nhân dân An Nam

c. Diễn đàn của Đại hội Quốc tế Cộng Sản

d. Luận cương về thanh niên thuộc địa

Câu 7: Tìm một đáp án sai trong đoạn sau đây.

Trong 10 năm đầu (1911 – 1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã:

a. Vượt qua 3 đại dương, 4 châu lục.

b. Đen khoảng gần 30 nước.

Đáp án thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình vĩ đại

c. Sống, làm thuê và tự học tại các nước Mỹ, Anh, Pháp.

d. Đến Matxcơva dự Hội nghị Quốc tế nông dân.

Câu 8: Vì sao Nguyễn Ái Quốc đã gia nhập Đảng Xã hội Pháp?

a. Đảng Xã hội Pháp là Đảng mạnh nhất tại nước Pháp lúc bấy giờ.

b. Đảng Xã hội Pháp đảm bảo quyền lợi cho Đảng viên

c. Vì đây là tổ chức duy nhất ở Pháp bênh vực nước ta, là tổ chức duy nhất theo đuối lý tưởng cao quý của Đại Cách mạng Pháp: Tự do – Bình đẳng – Bác ái.

Đáp án thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình vĩ đại

d. Đảng Xã hội Pháp hứa sẽ giúp đỡ cho Việt Nam phát triển thành một đất nước giàu mạnh nhất Đông Dương.

Câu 9: Nguyễn Ái Quốc đã gởi Bản Yêu sách của nhân dân An Nam ở Hội nghị nào?

a. Hội nghị Đảng viên Đảng Xã hội Pháp

b. Hội nghị quốc tế bàn về các quyền của các nước thuộc địa

c. Hội nghị Hòa bình của các cường quốc thắng trận trong Thế chiến thứ nhất họp tại thành phố Versaille ngày 18 tháng 6 năm 1919.

Đáp án thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình vĩ đại

d. Hội nghị 3 nước Đông Dương tại Versaille ngày 16 tháng 8 năm 1919.

Câu 10: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc từ người yêu nước trở thành người cộng sản?

a. Đọc Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa

Đáp án thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình vĩ đại

b. Tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp

c. Tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.

d. Tham gia thành lập những người Việt Nam yêu nước tại nước Pháp.

Câu 11: Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản ở nước nào?

a. Pháp

b. Liên Xô

Đáp án thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình vĩ đại

c. Đức

d. Ba Lan

Câu 12: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được Nguyễn Ái Quốc thành lập tại đâu? Thời gian nào?

a. Tại Côn Minh , Trung Quốc vào tháng 11 năm 1924

b. Tại Quảng Tây, Trung Quốc vào tháng 6 năm 1926

c. Tại Quảng Châu, Trung Quốc vào tháng 6 năm 1925

Đáp án thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình vĩ đại

d. Tại Vân Nam, Trung Quốc vào tháng 6 năm 1924

Câu 13: Nguyễn Ái Quốc có bí danh Thầu Chín (ông cụ Chín) khi hoạt động ở nưóc nào? Thời gian nào?

a. Tại Trung Quốc, từ năm 1924- 1926

b. Tại Hồng Kong, từ năm 1930 – 1931

c. Tại Lào, từ năm 1929 – 1930

d. Tại Thái Lan, từ năm 1928 – 1929

Đáp án thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình vĩ đại

Câu 14: Tháng 2 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tố chức cộng sản trong nước tại Cửu Long, Hưong Cảng, Trung Quốc. Tổ chức hợp nhất đó có tên là gì?

a. Đảng Cộng sản Việt Nam

Đáp án thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình vĩ đại

b. Đảng Cộng sản Đông Dương

c. Đảng Lao động Việt Nam

d. Đảng Cộng sản Liên bang Đông Dương

Câu 15: Năm 1931, Nguyễn Ái Quốc bị thực dân Anh bắt tại Hồng Kông. Lúc đó Ngưòi mang bí danh là gì?

a. Già Thu

b. Tống Văn Sơ

Đáp án thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình vĩ đại

c. Nguyễn Ái Kbak

d. Ông Trần

Câu 16: Từ 10/1934 – 1935, Nguyễn Ái Quốc học ở trường Quốc tế V.I.Lênin. Lúc này Bác lấy tên là gì?

a. Nguyễn Ái Quốc

b. Nguyễn Tất Thành

c. Hồ Chí Minh

d. Lin.

Đáp án thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình vĩ đại

Câu 17: Nguyễn Ái Quốc đã dự Đại hội VII, Quốc tế Cộng sản vào năm nào?

a. 1934

b . 1935

Đáp án thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình vĩ đại

c. 1936

d. 1937

Câu 18. Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô tìm cách về nước hoạt động năm nào?

a. Năm 1936

b . Năm 1937

c. Năm 1938

Đáp án thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình vĩ đại

d. Năm 1940

Câu 19: Sau 30 năm bôn ba nưóc ngoài tìm đưòng cứu nước, Bác Hồ nói thông thạo nhũng ngoại ngữ nào dưới đây:

a. Anh, Pháp, Nga,Trung Quốc, Lào

b. Anh, Pháp, Maori, Latin.

c. Trung Quốc, Pháp, Anh, Nga.

Đáp án thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình vĩ đại

d. Anh, Pháp, Trung Quốc, Bồ Đào Nha.

Câu 20: Nguyễn Ái Quốc về nước vào ngày, tháng, năm nào? Tại đâu?

a. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, tại cột mốc biên giới 108 thuộc biên giới Việt – Trung tại Cao Bằng

Đáp án thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình vĩ đại

b. Ngày 28 tháng 1 năm 1942, tại thác Bản Giốc,

c. Ngày 28 tháng 1 năm 1940, tại cột mốc biên giới 108 thuộc biên giới Việt – Trung tại Cao Bằng

d. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn

2. Đáp án thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh – Cuộc hành trình vĩ đại phần tự luận

id=”mcetoc_1f91656201″ style=”text-align:justify”>

Chọn 1 trong 2 câu hỏi sau đây, bài viết ít nhất 500 từ và không quá 1500 từ:

1. Cảm nghĩ của bạn về hành trình bôn ba tìm đường cứu nước của Bác Hồ.

Để tham khảo nội dung câu thứ nhất “hành trình bôn ba tìm đường cứu nước của Bác Hồ.”, mời các bạn đọc bài:

2. Hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ có rất nhiều sự kiện, câu chuyện, nói lên tình yêu quê hương đất nước, yêu nhân dân sâu đậm, ý chí cách mạng kiên cường của Người. Bạn hãy nói lên lòng cảm phục (cảm nghĩ) của mình đối với một trong những sự kiện, hoặc câu chuyện diễn ra trong hành trình xa tổ quốc tìm đường cứu nước của Bác mà bạn đã được biết.

3. Cuộc thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh – Cuộc hành trình vĩ đại

style=”text-align:justify”>

Cuộc thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh – Cuộc hành trình vĩ đại được tỉnh An Giang tổ chức như sau:

– Phát động cuộc thi: Từ ngày 04/5/2021 – đến ngày 5/7/2021.

– Tổng kết: Dự kiến Tháng 8/2021.

Kết hợp giữa thi trắc nghiệm và tự luận

– Người dự thi phải ghi rõ họ tên, năm sinh, địa chỉ và số điện thoại ghi trực tiếp trên trang bìa bài dự thi hay ngay trên trang đầu bài dự thi.

– Bài dự thi phải làm đầy đủ cả 2 phần tự luận và trắc nghiệm

+ Trắc nghiệm: Trả lời đầy đủ 20 câu trắc nghiệm.

+ Tự luận: Chọn 01 trong 02 câu hỏi BTC đưa ra; bài viết tối thiểu 500 từ và tối đa là 1.500 từ.

– Bài dự thi phải chưa được công bố ở trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trình bày bằng chữ viết tay sạch sẽ, rõ ràng, đóng cuốn hoặc ghi bằng giấy kẻ ngang, giấy tập, A4, khuyến khích việc sưu tâm hình ảnh minh họa.

– Bài dự thi do các cơ quan, đơn vị, ban ngành huyện, thị, thành phố phát động, cần thống nhất ghi địa chỉ, đơn vị và tập họp số lượng bài dự thi, sau đó nộp tổng số bài dự thi theo địa chỉ thông báo trong thể lệ. (Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ căn cứ vào số lượng bài tham dự của đơn vị để xét trao giải tập thể cơ quan, đơn vị, trường học, có số lượng tham gia nhiều nhất và có chất lượng).

Trên đây là Đáp án thi Tìm hiểu Hồ Chí Minh – Cuộc hành trình vĩ đại mà Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Thiquocgia.vn.