Tổng Hợp · 30/01/2022

Biểu mẫu báo cáo nhu cầu thực hiện các chế độ phụ cấp đối với nhà giáo năm 2017

Biểu mẫu theo thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH

Báo cáo nhu cầu thực hiện các chế độ phụ cấp đối với nhà giáo năm 2017

style=”text-align:center”>

Biểu mẫu báo cáo nhu cầu thực hiện các chế độ phụ cấp đối với nhà giáo năm 2017 được Thiquocgia.vn sưu tầm và đăng tải là biểu mẫu kèm theo thông tư số 22/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH thực hiện Nghị định 113/2015/NĐ-CP về phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo công lập

Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

BIỂU 01

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ GIÁO…………..
TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP:…………………….

BÁO CÁO NHU CẦU THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO NĂM……………

style=”text-align:center”>

(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 8 năm 2017
của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

Đơn vị: Đồng

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Hệ slương theo ngạch, hạng, bậc

Hệ sphụ cp chức vụ

Phụ cấp thâm niên vượt khung (quy theo hệ số)

Tổng hệ số

Mức lương cơ sở

Sgiờ dạy định mức trong năm

Sgiờ dạy tích hp theo kế hoạch trong năm

Sgiờ dạy thực hành theo kế hoạch trong năm

Số giờ dy người khuyết tt theo kế hoạch trong năm

Sgiờ dạy thực hành/ tích hợp ngành, nghề học nặng nhọc, độc hi, nguy him theo kế hoạch trong năm

Mức phụ cấp đặc thù được hưởng (10%)

Mức phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo chuyên trách giảng dạy người khuyết tật (NKT) được hưởng

Mức phụ cp trách nhiệm công việc đối với nhà giáo chuyên trách giảng dạy NKT được hưởng

Mức phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo không chuyên trách giảng dạy NKT được hưởng

Mức phụ cấp trách nhiệm công việc đi vi nhà giáo không chuyên trách ging dạy NKT được hưởng

Mức phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng

Kinh phí thực hiện phụ cấp đặc thù của năm

Kinh phí thực hiện phụ cấp ưu đãi giảng dạy NKT của năm

Kinh phí thực hiện phụ cấp trách nhiệm công việc giảng dạy NKT của năm

Kinh phí thực hiện phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của năm

Tổng kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp của năm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Tổng số

Ghi chú:

– Cột 6: Phụ cấp thâm niên vượt khung quy theo hệ số được tính như sau: (Hệ s lương theo ngạch, hạng, bậc x % Mức phụ cấp thâm niên vượt khung hiện hưởng) 100

– Cột 7 = Cột 4 + Cột 5 + Cột 6.

– Cột 20 = [(Cột 7 x Cột 8)/(Cột 9/12)] x (Cột 10 hoặc Cột 11) x 10%.

– Cột 21 = Cột 7 x Cột 8 x Cột 15 x 12 (tháng) + [(Cột 7 x Cột 8) / (Cột 9/12)] x Cột 12 x Cột 17.

– Cột 22 – Cột 8 x Cột 16 x 12 (tháng) + [(Cột 8 x Cột 18) / (Cột 9/12)] x Cột 12.

– Cột 23 = [(Cột 8 x Cột 19) / (Cột 9/12)] x Cột 13.

– Cột 24 = Cột 20 + Cột 21 + Cột 22 + Cột 23.

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

….ngày….. tháng …… năm….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BIỂU 02

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ………………….

BÁO CÁO NHU CẦU THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO NĂM …………

style=”text-align:center”>

(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 8 năm 2017
của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT

Chỉ tiêu

Kinh phí thực hiện phụ cấp đặc thù của năm

Kinh phí thực hiện phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật của năm

Kinh phí thực hiện phụ cấp trách nhiệm công việc giảng dạy người khuyết tật của năm

Kinh phí thực hiện phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của năm

Tổng kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp của năm

1

2

3

4

5

6

7=3+4+5+6

1

Khối tỉnh, thành phố

1.1

Trường Cao đẳng A

1.2

Trường Cao đẳng B

1.3

Trường Trung cấp C

……………

2

Khối quận, huyện

2.1

Huyện A

2.2

Huyện B

…………

Tổng số


NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

….ngày….. tháng …… năm….
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BIỂU 03

BỘ, NGÀNH………………………………

BÁO CÁO NHU CẦU THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO NĂM …

style=”text-align:center”>

(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 8 năm 2017
của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT

Chỉ tiêu

Kinh phí thực hiện phụ cấp đặc thù của năm

Kinh phí thực hiện phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật của năm

Kinh phí thực hiện phụ cấp trách nhiệm công việc giảng dạy người khuyết tật của năm

Kinh phí thực hiện phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của năm

Tổng kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp của năm

1

2

3

4

5

6

7=3+4+5+6

1

Trường Cao đẳng A

2

Trường Cao đẳng B

3

Trường Trung cấp C

4

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp D

………….

Tổng số


NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

….ngày….. tháng …… năm….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)