Biên bản thỏa thuận tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá

Bản in

Mẫu số 54/THA: Biên bản thỏa thuận tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá là gì? Mẫu biên bản thỏa thuận gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 54/THA: Biên bản thỏa thuận tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá là gì?

id=”mcetoc_1dtn36pv40″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 54/THA: Biên bản thỏa thuận tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc thỏa thuận tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá. Mẫu nêu rõ nội dung biên bản, thông tin thỏa thuận… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu số 54/THA: Biên bản thỏa thuận tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá

id=”mcetoc_1dvtb0jd00″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 54/PTHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

BIÊN BẢN
Về việc thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá

Hôm nay, vào hồi …….. giờ………. ngày…. tháng…..năm ……. tại:

Căn cứ Bản án, Quyết định số ……. ngày…… tháng….năm ….. của Tòa án

Căn cứ Quyết định thi hành án số ………. ngày ….. tháng…. năm ……… của Trưởng phòng Thi hành án ……………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Ông (bà): ………………………………………….., chức vụ: Chấp hành viên

Ông (bà): …………………………………………., chức vụ:

Với sự tham gia của:

Ông (bà): …………………………………………., chức vụ:

Ông (bà): …………………………………………., chức vụ:

Lập biên bản thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá giữa các đương sự gồm:

Ông (bà): ……………………………………………………….. là người được thi hành án.

Địa chỉ:

Ông (bà): ……………………………………………………….. là người được thi hành án.

Địa chỉ:

Ông (bà): ……………………………. là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có).

Địa chỉ:

Nội dung thỏa thuận của các đương sự:

Biên bản lập xong hồi …… giờ ………. cùng ngày, lập thành …… bản, đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN……….
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

3. Mẫu số 26/THA: Biên bản thỏa thuận tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá

id=”mcetoc_1dtn36pv41″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số: 26/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

BIÊN BẢN
Thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá

Hôm nay, vào hồi…. giờ….. ngày….. tháng…. năm……. tại……………………………..

Căn cứ Bản án, Quyết định số…………………. ngày…….. tháng……. năm……………

của Tòa án…………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Quyết định thi hành án số…… ngày…… tháng…… năm…….. của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án…………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Ông (bà):………………………………, chức vụ: Chấp hành viên

Ông (bà):………………………………, chức vụ:…………………………………………………..

Với sự tham gia của:

Ông (bà):………………………………, chức vụ:…………………………………………………..

Ông (bà):………………………………, chức vụ:…………………………………………………..

Lập biên bản thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá giữa các đương sự gồm:

Ông (bà):………………………………………………………….. là người được thi hành án.

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Ông (bà):…………………………………………………………… là người phải thi hành án.

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Ông (bà):……………………….. là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có).

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Nội dung thỏa thuận của đương sự:

……………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản lập xong hồi…. giờ…… cùng ngày, lập thành…….. bản đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN………..
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN

NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN

Mẫu số 26/THA: Biên bản thỏa thuận tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá

Mẫu số 26/THA: Biên bản thỏa thuận tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.