Tổng Hợp · 30/01/2022

Biên bản thỏa thuận thi hành án

Bản in

Mẫu số 53/PTHA: Biên bản thỏa thuận thi hành án là gì? Mẫu biên bản gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa Mẫu số 53/PTHA: Biên bản thỏa thuận thi hành án là gì?

id=”mcetoc_1dtn2netl0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 53/PTHA: Biên bản thỏa thuận thi hành án là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc thỏa thuận thi hành án. Mẫu nêu rõ nội dung thỏa thuận, thông tin thi hành án… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu số 53/PTHA: Biên bản thỏa thuận thi hành án

id=”mcetoc_1dvtanptc0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 53/PTHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

BIÊN BẢN
Về việc thỏa thuận thi hành án

Hôm nay, vào hồi …….. giờ………. ngày…. tháng…..năm ……. tại:

Căn cứ Bản án, Quyết định số ……. ngày…… tháng….năm ….. của

Căn cứ Quyết định thi hành án số ………. ngày ….. tháng…. năm ……… của Trưởng phòng Thi hành án ……………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Ông (bà): ………………………………………….., chức vụ: Chấp hành viên

Ông (bà): …………………………………………., chức vụ:

Với sự tham gia của:

Ông (bà): …………………………………………., chức vụ:

Ông (bà): …………………………………………., chức vụ:

Lập biên bản thỏa thuận thi hành án giữa các đương sự gồm:

Bên được thi hành án, Ông (bà):

Địa chỉ:

Bên phải thi hành án, Ông (bà):

Địa chỉ:

Ông (bà): ……………………………. là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có).

Địa chỉ:

Nội dung thỏa thuận của các đương sự:

Biên bản lập xong hồi …… giờ ………. cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN……….
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

3. Mẫu số 25/THA: Biên bản thỏa thuận thi hành án

id=”mcetoc_1dtn2netl1″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số: 25/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

BIÊN BẢN
Thỏa thuận thi hành án

Hôm nay, vào hồi…… giờ…… ngày…. tháng…… năm………. tại:………………………

Căn cứ Bản án, Quyết định số…… ngày….. tháng…. năm….. của…………………….

Căn cứ Quyết định thi hành án số……. ngày…….. tháng….. năm……………………..

của cơ quan Thi hành án……………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Ông (bà):……………………………….., chức vụ: Chấp hành viên

Ông (bà):……………………………….., chức vụ:…………………………………………………

Với sự tham gia của:

Ông (bà):……………………………….., chức vụ:…………………………………………………

Ông (bà):……………………………….., chức vụ:…………………………………………………

Lập biên bản thỏa thuận thi hành án giữa các đương sự gồm:

Bên được thi hành án, Ông (bà):…………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Bên phải thi hành án, Ông (bà):………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Ông (bà):……………………….. là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có).

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Nội dung thỏa thuận của các đương sự:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản lập xong hồi………..giờ………cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN………..
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN

NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN

Mẫu số 25/THA: Biên bản thỏa thuận thi hành án

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.