Biên bản nghiệm thu

285 lượt xem

Chia sẻ mẫu Biên bản nghiệm thu mới nhất hiện nay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

Số :………../BBNT

– Căn cứ vào Hợp đồng lao động số :………………..ký ngày………..tháng…… năm 2014 giữa Công ty………… và Ông……

– Căn cứ vào Phụ lục ….. của Hợp đồng lao động ký ngày…… tháng … năm 2014.

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 2014, chúng tôi gồm

  1. Người lao động: ………………………… …………………………..

    2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm và bàn giao/ Bên gồm:

Ông (bà) : ………………………..…….   Chức vụ : Giám đốc

Ông (bà) : ………………………..   Chức vụ : Giám đốc chi nhánh

Ông (bà) : ………………………..…….   Chức vụ : Nhân viên kế tóan

Ông (bà) : ………………………..…….   Chức vụ : Thủ kho

Thuộc đơn vị: Công ty cổ phẩn đầu tư và thương mại Phát Đạt Hà Nội

Địa chỉ :…………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………..

Sau kiểm tra chúng tôi thống nhất các nội dung sau:

Điều 1.  Kết quả kiểm tra:

Số TT Tên sản phẩm Đơn vị tính Số lượng hàng hóa trước khi bán hàng Số lượng hàng hóa đã bán ra

  

 Tiền lương Tiền thưởng

(nếu có)

Số lượng hàng hóa còn lại

Điều 2. Điều khỏan chung

– Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại … xác nhận thanh toán số tiền là………. cho Người lao động.

– Người lao động xác nhận đã nhận toàn bộ số tiền là :…………………..từ  Công ty cổ phẩn Đầu tư và thương mại Phát Đạt Hà Nội.

– Người lao động cam kết không khiếu nại, khiếu kiện hay có bất kỳ tranh chấp nào sau khi ký xác nhận Biên bản nghiệm thu này

– Biên bản nghiệm thu này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau

 

Người lao động

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thủ kho

( Ký và ghi rõ họ tên)

Nhân viên kế tóan

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải biên bản nghiệm thu công trình

biên bản nghiệm thu công việc

biên bản nghiệm thu khối lượng

biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

biên bản nghiệm thu tiếng anh

biên bản file word nghiệm thu vật liệu đầu vào

biên bản nghiệm thu hàng hóa

biên bản nghiệm thu và bàn giao

biên bản để nghiệm thu khối lượng hoàn thành

biên bản nghiệm thu nội bộ

Tải miễn phí biên bản nghiệm thu mới nhất 2019 ==> Bấm tải về file word và pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *