Tổng Hợp · 31/01/2022

Bản cam kết tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

Bản cam kết của sinh viên

Bản cam kết tuần sinh hoạt chính trị công dân đầu khóa

style=”text-align:center”>

Trước thềm năm học mới, các bạn sinh viên sẽ được tham gia học chính trị công dân trong thời gian 1 tuần để có thêm nhiều hiểu biết về chính sách của Nhà nước, tìm hiểu thêm về ngôi trường mình sẽ và đang học. Thiquocgia.vn mời các bạn tham khảo mẫu bản cam kết tuần sinh hoạt công dân đầu khóa trong bài viết này.

Cách viết bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân

Câu hỏi, hướng dẫn làm bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân – HSSV

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

style=”text-align:center”>

Tên em là: ………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày … tháng … năm …..

Mã sinh viên: ……………………………… Lớp: ………………… Ngành: …………………………………….

Sau khi tham gia học tập và tìm hiểu các nội dung trong “Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa”, trên tinh thần tự giác của sinh viên – công dân, em xin cam đoan sẽ thực hiện các điều sau:

Tôi cam kết những điều trên đây với Nhà trườngnếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu xử lý kỷ luật.

Người cam đoan

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

– Bản cam kết sinh viên viết tay theo mẫu, trên giấy A4.

– Bài thu hoạch sinh viên viết tay trên khổ giấy A4.

– Sinh viên nộp Bản Cam kết và Bài thu hoạch cho giáo viên chủ nhiệm chậm nhất ngày …/…/…

– Phòng QLĐT-HSSV lưu trữ Bản cam kết, tiến hành chấm Bài thu hoạch, đồng thời làm cơ sở đánh giá điềm thi đua và rèn luyện của sinh viên.