Tổng Hợp · 30/01/2022

Bản cam kết không dạy thêm, học thêm

Không vi phạm việc tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Bản cam kết không dạy thêm

style=”text-align:center”>

Bản cam kết không vi phạm việc tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường được Thiquocgia.vn sưu tầm và đăng tải, là mẫu cam kết lĩnh vực giáo dục, các thầy cô giáo sẽ viết và ký vào đầu năm học.

Mẫu đơn đề nghị cấp phép dạy thêm (dành cho cá nhân)

Mẫu đơn đề nghị cấp phép dạy thêm

PHÒNG GD&ĐT ……………

TRƯỜNG ………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnhphúc

BẢN CAM KẾT

(Không vi phạm việc tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường)

Kínhgửi: Hiệu trưởng trường …………………………………………………………………………….

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh: …………………………………………………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………………………….

Sau khi được nhà trường phổ biến, quán triệt thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐTvề ban hành quy định dạy thêm học thêm. Hướng dẫn số /SGD&ĐT-GDTH ngày tháng 8 năm … của Sở GD&ĐT ……… về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 20… -20… cấp tiểu học; Hướng dẫn số /PGD&ĐT ………… ngày /8/20… về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 20…- 20… của Phòng GD&ĐT …………………………..

Bản thân tôi xin cam kết thực hiện như sau :

Tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc những quy định theo nội dung văn bản đồng chí Hiệu trưởng đã phổ biến. Nếu bản thân tôi làm sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu hình thức kỷ luật do Hội đồng kỷ luật nhà trường quyết định

……………, ngày … tháng … năm 20…

Người cam kết

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRƯỜNG ……………….. KÍ CAM KẾT KHÔNG TỔ CHỨC DẠY THÊM TRONG, NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

style=”text-align:center”>

NĂM HỌC …- …

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

……………, ngày … tháng … năm 20…

Hiệu trưởng